USŁUGI


Home » Usługi » Audyty przemysłowe

AUDYTY PRZEMYSŁOWE

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

 • Podstawa do podjęcia przez Inwestora decyzji o celowości działań modernizacyjnych – informacja o możliwych do zrealizowania przedsięwzięciach, ich kosztach i efektywności ekonomicznej.
 • Koncepcja techniczna dla realizacji przedsięwzięć – wytyczne do projektowania.
 • Podstawa do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne projektów – dotacje, pożyczki z funduszy środowiskowych, białe certyfikaty.
 • Podstawa do optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii: zmiany grup taryfowych, mocy zamówionej, sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, układu pomiarowego, mocy biernej itp. …

Standard wykonania audytu
Audyty energetyczne wykonywane są w zależności od potrzeb w formie:

 • wymaganej przez Inwestora,
 • instytucje finansujące np.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zgodniej z wymogami prawa,
 • uwzględniającej zalecenia normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią,
 • określającej efekty ekonomiczne proponowanych działań modernizacyjnych,
 • obejmującej obliczenie efektu ekologicznego określającego obniżenie emisji CO2 według danych przyjętych do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji publikowanych przez Krajowy Ośrodek.

Oferowany zakres audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa

Audyt może dotyczyć całej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie (audyt bilansowy) lub jej wybranych elementów np.: kotłownia, instalacja sprężonego powietrza. Audyt może obejmować następujący zakres analiz, dotyczących:

 • infrastruktury budowlanej przedsiębiorstwa,
 • źródeł ciepła, układów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
 • wewnętrznych sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych,
 • odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, gruntowe wymienniki ciepła
 • współpracujące z instalacją wentylacyjną, pompy ciepła,
 • wykorzystania ciepła odpadowego,
 • systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • elektrycznych układów napędowych,
 • systemów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • układów sprężonego powietrza,
 • oceny kontraktowania dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła.
 • oraz pomiary: elektryczne w instalacjach niskiego napięcia, pomiary i rejestracja parametrów środowiska, badania termowizyjne, detekcja wycieków sprężonego powietrza, pomiar zużycia sprężonego powietrza, badania szczelności budynków.

Ścieżka realizacji

a.przem.sciezka

Przeciętny czas realizacji w zależności od zakresu audytu to 3 do 6 miesięcy. 

INNE USŁUGI