AKTUALNOŚCI

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miast i Gmin

Gminy powinny przygotowywać Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ posiadanie planu jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną i efektywnością energetyczną, nie tylko przez jednostki samorządowe, ale i inne podmioty działające na terenie gminy. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zatem strategicznym dokumentem tworzonym na poziomie lokalnym, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu, w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

Ponadto realizacja tego typu projektów umożliwia aktualną ocenę stanu powietrza oraz gospodarki energetycznej w gminach. Plany nakreślają działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektów obejmie swoim zakresem również tworzenie baz danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektów.

Najważniejsze korzyści wynikające ze sporządzenia Planu dotyczą:

 • możliwości przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału OZE i ograniczenia zużycia energii w gminach (włączenie się gminy w cele klimatyczne Polski i UE).
 • zebrania w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym przedsięwzięć z zakresu środowiska i energetyki poprzez uwzględnienie ich w Wieloletnich Planach Finansowych (optymalizacja wykorzystania środków z perspektywy UE na lata 2014 – 2020).
 • PGN jako program wyznaczający kierunki i ujednolicający politykę gminy w zakresie środowiska i gospodarki energetycznej.
 • zbudowania modelu finansowania przedsięwzięć w oparciu o Plan.
 • zwiększenia szans w ubieganiu się o dotacje środków UE na inwestycje w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020,
 • poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Jeśli w Gminie planowane są w najbliższych latach inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

 • termomodernizacja i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej,
 • wdrażanie obszarowych programów, np. ograniczenia niskiej emisji, wykorzystania OZE,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • budowa nowych źródeł energii,
  wymiana lub zakup nowych jednostek taboru komunikacji miejskiej,
 • modernizacja lokalnych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych,
 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • inne działania z zakresu efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza czy wykorzystania źródeł energii odnawialnej,

zachęcamy Państwa do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej o naszych Planach na stronie internetowej e-pgn.pl…