USŁUGI


Home » Usługi » Audyty energetyczne budynków

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Od kilkunastu lat wykonujemy audyty energetyczne spełniające wymagania wszystkich instytucji finansujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i efektywności energetycznej. Od audytów budynkowych, poprzez audyty wybranych procesów i usług energetycznych (oświetleniowe, sieci ciepłownicze) aż po złożone, obejmujące w sposób kompleksowy audyty przedsiębiorstw produkcyjnych (przemysłowe).

Wykonujemy audyty każdego rodzaju obiektów, m.in.:

 • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, budynki straży pożarnej, urzędy, inne,
 • budynków służby zdrowia,
 • budynków kultury i sportu: domy kultury, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony zimowe, baseny,
 • budynków uczelni wyższych: budynki dydaktyczne, audytoryjne, laboratoria, inne,
 • budynków sakralnych: kościoły, plebanie,
 • budynków usług i produkcji: biurowce, hale produkcyjne, warsztaty, budynki socjalne,
 • procesów energetycznych w zakładach produkcyjnych,
 • audyty systemów oświetleniowych,
 • audyty źródeł ciepła,
 • audyty sieci cieplnych,
 • audyty uproszczone budynków do finansowania termomodernizacji z Banku Ochrony Środowiska,
 • audyty remontowe,
 • i inne.

Wykonane przez nas audyty były podstawą do uzyskania środków na inwestycje z następujących instytucji finansujących i programów:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich,
 • środków w ramach funkcjonowania Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (potocznie znanych jako fundusze norweskie),
 • w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS,
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (BGK),
 • i innych.

Jesteśmy również certyfikowanymi Ekspertami i Audytorami ds. Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lista certyfikowanych audytorów i ekspertów ds. energetyki.

Weryfikacja audytów energetycznych

Posiadamy bogate doświadczenie nie tylko w zakresie wykonawstwa audytów energetycznych, ale również w zakresie weryfikacji. Od wielu, we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, weryfikujemy audyty energetyczne na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego (tzw. fundusz termomodernizacji i remontów). W tym czasie zweryfikowaliśmy klika tysięcy audytów energetycznych i remontowych.

Ponadto w latach 2012 – 2014 udzielaliśmy wsparcia eksperckiego w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Oferta Programu skierowana była do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Nasza rola we współpracy z Programem polegała na ocenie finansowanych projektów pod kątem uzyskiwanych oszczędności energii i efektów ekologicznych.

Oferujemy również usługę weryfikacji audytów energetycznych, które mają służyć jako podstawa do ubiegania się o środki zewnętrzne. W trakcie procesu weryfikacji audytu, w pierwszym etapie, oceniamy pod względem  formalnym jego zgodność z obowiązującymi przepisami, norami i standardami dotyczącymi m.in. wymagań stawianych przez poszczególne instytucje finansujące. Drugi etap polega na weryfikacji merytorycznej dotyczącej m.in. zakresu zaplanowanych działań, zasadności wybranych do realizacji przedsięwzięć, poprawności obliczeń i optymalizacji wariantów, a także kosztów inwestycji. Ponadto na podstawie weryfikacji audytu(ów), w przypadku jego poprawności formalnej i merytorycznej oraz takiej konieczności, możliwe jest również określenie dodatkowych wskaźników energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych, często wymaganych przez instytucje finansujące np. w ramach RPO, a nie będących w standardzie audytu energetycznego.

Audyty energetyczne i raporty powykonawcze

Wykonujemy również audyty energetyczne (raporty) powykonawcze. Tego typu opracowania najczęściej wymagane są przez instytucje finansujące jako potwierdzenie uzyskanych efektów przeprowadzonych działań modernizacyjnych.

INNE USŁUGI