USŁUGI


Home » Usługi

Nasze usługi

Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska. Kierujemy ofertę do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, klientów indywidualnych. Współpracujemy z architektami i projektantami.

Oferujemy:

 • Audyty energetyczne budynków o różnym przeznaczeniu.
 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw.
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.
 • Audyty systemów oświetleniowych.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne oceniające zasadność zastosowania odnawialnych źródeł energii, układów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
 • Analizy w zakresie oceny kontraktowania dostaw energii i propozycji obniżania kosztów mediów energetycznych.
 • Studia wykonalności.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków do instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
 • Szkolenia dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • Szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania RETScreen® International – www.retscreen.net .
 • Usługi pomiarowe: badania termowizyjne, badania szczelności obiektów budowlanych, pomiary elektryczne, pomiary przepływu metodą ultradźwiękową, pomiary temperatury.

Posiadamy bogate doświadczenie dotyczące opracowywania dokumentów wykonawczych dla jednostek samorządu terytorialnego typu:

 • Projekt Założeń do Planu… oraz Plan Zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Program ograniczenia niskiej emisji (PONE).
 • Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Program poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy.
 • Plan działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii (SEAP).
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Ponadto jednostkom samorządowym oferujemy:

 • Analizy optymalizacyjne warunków dostaw sieciowych nośników energii (dobór właściwych grup taryfowych i mocy umownej dla ciepła sieciowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej).
 • Narzędzia komputerowe do zarządzania energią w gminie.

USŁUGI