USŁUGI


Home » Usługi » Planowanie energetyczne

PLANOWANIE ENERGETYCZNE

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne z 1997r. Art. 19. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Opracowywane przez nas projekty założeń i ich aktualizacje spełniają wymagania określone w Ustawie Prawo Energetyczne tj. zawierają:

 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy (charakterystyka systemów energetycznych, bilans potrzeb energetycznych w zakresie: ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz pozostałych nośników energii)
 • Diagnozę stanu środowiska,
 • Określenie stanu docelowego zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne (określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii oraz przedstawienie potencjalnych efektów, propozycje rozwoju i modernizacji systemów energetycznych z uwzględnieniem prognozowanych potrzeb energetycznych gminy, ocena możliwości i propozycje wykorzystania odnawialnych zasobów energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, stan powietrza przy uwzględnieniu prognoz zużycia energii),
 • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
 • Określenie zakresu współpracy z innymi gminami,
 • Wskazania i rekomendacje odnośnie realizacji działań kierunkowych w oparciu o dostępne źródła pomocowego finansowania.

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Ponadto Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

W ramach naszej działalności zawsze staramy się zachęcić gminy do rozszerzenia zakresu określonego przez Ustawę Prawo Energetyczne o inne przydatne elementy związane z zarządzaniem energią w gminie, takie jak:

 • analizy w zakresie prawidłowości doboru grup taryfowych oraz mocy umownych dla wszystkich sieciowych nośników energii (gazu, ciepła, energii elektrycznej) z określeniem potencjalnych oszczędności kosztów za te nośniki,
 • audyty energetyczne wybranych budynków użyteczności publicznej,
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Energią dla obiektów będących majątkiem gminy,
 • raport – analiza zużycia oraz kosztów ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego w obiektach użyteczności publicznej.

W latach 2004 – 2017 byliśmy autorami i współautorami kilkudziesięciu dokumentów tego typu.

INNE USŁUGI