AKTUALNOŚCI

Jakie działania służą redukcji emisji CO2?

opary przemysłowe

Przygotowanie strategii redukcji emisji CO2 wydaje się być warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale także jednostek samorządowych. Plan wdrażania gospodarki niskoemisyjnej ma na celu ocenę aktualnego oddziaływania danej działalności na klimat i zaproponowanie pakietu przemyślanych rozwiązań, zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej organizacji. Ponadto ma wypływ na konkurencyjność firm, wzrost niezależności energetycznej, ograniczenie ryzyk związanych ze zmianami klimatu i adaptację do zmian klimatycznych.

Czym jest gospodarka niskoemisyjna?

Gospodarka niskoemisyjna charakteryzuje się wzrostem gospodarczym, przy jednocześnie jak najmniejszym wzroście emisji gazów cieplarnianych. Zmiany, które powinny zostać wdrożone w celu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, to:

  • poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia paliw kopalnych,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i rozwój systemów magazynowania energii,
  • stosowanie nowych technologii produkcji, które ograniczają emisję CO2,
  • efektywne gospodarowanie surowcami i odpadami,
  • zmiany w systemach transportu, magazynowania.

Strategia niskoemisyjna to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i poprawy jego stanu.

Jakie działania mogą zostać podjęte w celu redukcji emisji CO2?

Do najpopularniejszych działań w ramach strategii niskoemisyjnych należą przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej (termomodernizacja, ograniczenie strat i odzysk ciepła w procesach technologicznych, energooszczędne oświetlenie, energooszczędne napędy elektryczne), stosowanie technologii odnawialnych źródeł energii oraz zakup nowoczesnych pojazdów wykorzystujących energię elektryczną. Bardziej zaawansowane działania dotyczą optymalizacji gospodarki odpadami, poszukiwania bardziej innowacyjnych technologii produkcji, zmian w obszarze łańcucha dostaw.